Политика на поверителност

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” ЕООД”

 

Интериор Плант Дизайн е фирма тясно специализирана в областта на съвременната ландшафтната архитектура – дизайн и изграждане на интериорно озеленяване, поддържане на декоративни стайни растения, както и онлайн магазин за продажба на артикули. 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – https://interiorplant.eu/ и всички негови подстраници.

Потребител – е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по този договор при общи условия действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки или услуги на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” ЕООД, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу „Потребители“), от друга.

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” ЕООД е дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 205278176, с адрес: гр. София, жк. „Младост 1”, бл. 18, с идент. № 205278176, представлявано от Таня Петкова – управител с имейл адрес: office@interiorplant.eu, телефон: +359 895 119 645

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” договор. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл.

 

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” стоки.

 ПОРЪЧКА

Чл.2. (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” стоки и услуги.

(2) При липса на наличност от дадена стока, “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” си запазва правото да откаже поръчката.

(3) След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(4) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(5) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

Чл.3. (1) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(2) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”.

 

ЦЕНИ

Чл.4. (1) Цените на предлаганите стоки и услуги са тези, посочени на уебсайта на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2) Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

(3) Цените за извършване на услуги се определят индивидуално за всеки клиент

Чл.5. „ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки и услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл.6. (1) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” може да предоставя отстъпки за стоките и услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл.7. Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Чл.8. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж, банков превод и E-pay.

(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж и пощенски превод, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

Чл.9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл.10. „ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл.11. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”  запазва правото на клиента да упражни правото си на отказ от договора устно или писмено.

(4) За упражняване правото на отказ “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6) При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9) Когато във връзка с изпълнението по договора “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл.12. (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки или услуги, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания; 

Чл.13. „ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки. 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.14. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, не по-късно от 2 дни след доставка на поръчката.

Чл.15. Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба е необходимо да бъде установено веднага след извършената доставка и обявено най-късно до 2 дни след получаването й.

Чл.16. Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

 1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

Чл.17. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

Чл.18. (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на цената.

(2) Рекламацията се подава устно на посочения от “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. 

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура ако има такива;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното ако има такива;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл.19. (1) Рекламацията на потребителска стока може да се обяви не по-късно от два дни след извършената доставка.

(2) Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 Чл.20. (1) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2) Когато “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Чл.21. (1) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на 14 дни, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

Чл.22. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право да върне физическия продукт, само в случай че:

 • Продуктите са в оригиналната си опаковка
 • Продуктите няма следи от употреба, нарушен вид или зацапван

 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.23. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”“ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”.

Чл.24. (1) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.           

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25. „ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

Чл.26. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

Чл.27. Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

Чл.28. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл.29. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.30. (1) “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” не се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения. 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.31. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ДОСТАВКА

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер, до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.

Преди изпращане на поръчаната стока, “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” има право при необходимост да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН”  доставя поръчките в четвъртък и петък, с изключение на тези които са за подарък. Последните се изпращат приоритетно.

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 АБОНАМЕНТ

Абонаментът за услугата Plant Box се заявява за срок от 3 или 6 месеца, и осигурява на клиента достъп до 1бр. от услугата всеки месец в рамките на избрания срок, без допълнителна ежемесечна поръчка.

Цената на абонамента се заплаща чрез наложен платеж при получаване на първата кутия. При всяка доставка през периода на абонамента клиентът заплаща такса за доставка при получаването и.

Клиентът има право да се откаже от активен или заявен абонамент като изпрати e-mail със заглавие „Отказ от абонамент” на office@interiorplant.eu  и данните, попълнени при поръчката на абонамент. Отказването от абонамент се отнася до всички оставащи кутии до края на абонамента от датата на получаване на отказа, която трябва да е преди 5-то число на всеки месец .

 

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на “ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП:

Уебсайтhttps://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

emailinfo@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

Уебсайтhttps://www.cpdp.bg

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / https://ec.europa.eu/odr – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак.

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

 

Политика за „бисквитки“

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

 

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” ЕООД , с ЕИК: 205278176,

с адрес: гр. София, жк. „Младост 1”, бл. 18, с идент. № 205278176, , представлявана от Таня Петкова – управител. 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

  

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

До

„ИНТЕРИОР ПЛАНТ ДИЗАЙН” ЕООД , с ЕИК: 205278176,

с адрес: гр. София, жк. „Младост 1”, бл. 18, с идент. № 205278176, , представлявана от Таня Петкова – управител. 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

 1. Възстановяване на платената сума
 2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

 1. Извършване на услугата в съответствие с договора
 2. Отбив от цената
 3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………